Almiserà aprova una moció que demana regular la seguretat en els parcs infantils, amb els vots de Compromís i l’abstenció del PP

El govern del PP va respondre que ja hi ha legislació que ho regula i Compromís demanava també es s’adaptaren les voreres perilloses de marbre de la plaça Monrubio. Ací podeu llegir la moció:

En/Na Montserrat Fuster Miret, regidors del Grup Municipal Compromís a l’Ajuntament d’Almiserà, a l’empar del que disposa la Llei 8/2010, de 23 de juny de Règim Local de la Comunitat Valenciana així com el RD 2568/ 1986 de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, presenten per al seu debat i votació en el Ple la següent:

MOCIÓ
Un parc infantil és una instal·lació de titularitat pública o privada que consisteix en una àrea delimitada i una sèrie d’elements de joc, destinada a xiquets i xiquetes.
Els parcs infantils estan sotmesos a una sèrie de mesures de seguretat tant a les instal·lacions (situació, accessibilitat i ús, elements auxiliars, senyalització), com en els equips o elements de joc (balancins, gronxadors, tobogans, etc.), o el terra.
La Unió Europea té una normativa sobre les àrees de joc infantil que recull els requeriments de seguretat generals i específics per a determinats elements de joc (gronxadors, tobogans, tirolines i balancins) així com per a la seva instal·lació, inspecció, manteniment i ús. I una norma relativa a les superfícies absorbidores d’impacte de les àrees de joc.
Pel que fa a l’Estat Espanyol, les autoritats han determinat que aquesta normativa siga de lliure aplicació, fet que provoca un buit legal.
En l’àmbit estatal, l’Associació Espanyola de Normalització i Certificació (AENOR) va treballar el tema dels parcs infantils i va elaborar la norma UNE 147103 sobre planificació i gestió de parcs i àrees de joc a l’aire lliure. A nivell municipal existeixen plecs de condicions tècniques establerts pels ajuntaments a l’hora de presentar a concurs públic l’adjudicació d’un parc infantil. Aquests plecs sovint obliguen a complir algunes o totes les normes de seguretat europea.
L’any 1998, el Defensor del Poble va presentar a les Corts Generals un informe sobre la “Seguretat i prevenció de accidents en àrees de jocs infantils” . En aquest informe es destacava la llacuna normativa existent en matèria de mesures de seguretat dels parcs infantils, i es recomanava la seva integració normativa.
Per tot allò exposat, i a proposta del Grup Municipal de Compromís, el plenari de l’Ajuntament d’Almiserà realitza els següents ACORDS:

1) Instar a l’òrgan competent a elaborar una normativa específica per regular la creació, conservació, ús, gaudi i mesures de seguretat dels parcs infantils de titularitat pública i privada.
2) Adaptar les zones infantils existents a l’esmentada normativa.
3) Exigir la seua aplicació en totes les àrees infantils que es projecten al poble.

Arxivat en: Documents, Urbanisme i Medi Ambient

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *